Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO 28399757, se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ 15500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138784 („HMCZ“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro HMCZ prioritou.

HMCZ je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže). V určitých případech, především pro účely podpory prodeje, zajištění výroby a prodeje vozů Hyundai, zajištění jejich záruky, oprav a všech souvisejících služeb, je HMCZ společným správcem Vašich osobních údajů s jednotlivými autorizovanými prodejci a opravci vozů Hyundai.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné HMCZ během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je HMCZ („Internetové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů ze strany HMCZ během plnění smluv s obchodními partnery, dealery a zákazníky HMCZ, (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností HMCZ, (iv) zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů HMCZ a (vi) na zpracování osobních údajů prováděné HMCZ na základě Vámi uděleného souhlasu.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností HMCZ zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s obchodními partnery a dealery HMCZ a smluv uzavíraných se zákazníky);

  V případě hromadných objednávek zákazníka (Program Fleet), které zahrnují tzv. fleetový příspěvek HMCZ příslušnému prodejci, je HMCZ oprávněna si pro účely poskytnutí tohoto příspěvku po prodejci vyžádat vyplněnou žádost o dobropis, jejíž přílohu tvoří faktura vystavená prodejcem zákazníkovi, předávací protokol k danému motorovému vozidlu Hyundai včetně kopie dokladu o registraci tohoto vozidla;

 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);

 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů HMCZ, například ochrana Internetových stránek a sítě HMCZ před zneužitím, posuzování bonity obchodního partnera);

 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o testovací jízdy, vytváření konfigurace motorových vozidel apod.);

 • Zasílání obchodních sdělení (HMCZ může zasílat obchodní sdělení prostřednictvím emailu, SMS, telefonního hovoru nebo poštou) a cílení reklamy.

Zpracovávané osobní údaje

HMCZ je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetových stránkách

Oslovení (Pan, Paní)

Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy

Kontaktní adresa

Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy.

E-mail

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetových stránkách.

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetových stránkách.

Číslo účtu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

IČO, DIČ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

Číslo občanského a technického průkazu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností

VIN a další informace o motorovém vozidle

VIN a další informace o motorovém vozidle Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy.

MAC adresa*

Oprávněný zájem správce

Adresa IP (poslední 2 bajty), geolokační údaje (země, region, město), jazyk prohlížeče, datum a čas návštěvy, předchozí návštěvy, informace o zařízení - typ a verze prohlížeče, operační systém, rozlišení

Provoz Internetových stránek, vytváření uživatelských profilů

Uživatelské jméno, přepis obsahu chatu, lokace, zvuková nahrávka chatu

Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetových stránkách

* Zpracování v agregované podobě pouze pro účely vyhodnocení návštěvnosti prodejních míst, pseudonymizace je realizovaná bezprostředně po získání MAC adresy prostřednictvím technologie salted hashe bez možnosti zpětné identifikace.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci HMCZ a jejích smluvních partnerů, které jsou nezbytné pro zajištění výroby, distribuce a dodání motorových vozidel a servisních služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení a cílení reklamy.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte HMCZ souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy HMCZ, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 10 let nebo do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Příjemci osobních údajů

Ve společnosti HMCZ jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným HMCZ, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Seznam příjemců osobních údajů HMCZ je dostupný na https://www.hyundai.cz/seznam-prijemcu.

HMCZ je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů HMCZ a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s HMCZ, popř. jiné údaje, které HMCZ obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije HMCZ za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že HMCZ bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností HMCZ své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s HMCZ.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je HMCZ povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování Vašich požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo uplatněných u některého z našich dealerů 

po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku

Efektivní komunikace a vedení obchodního případu maximálně po dobu 5 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním

Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy

po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílení reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*

Vyřizování dotazů a požadavků prostřednictvím chatu umístěného na Internetové stránce

osobní údaje získané v rámci návštěvy Internetových stránek 3 dny, osobní údaje získané v rámci chatu 90 dní, poznámky operátora chatu maximálně po dobu 13 měsíců

** HMCZ je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

POUŽITÍ COOKIES

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;

 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;

 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

HMCZ soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné;

 • Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Cookies třetích stran

Společnost HMCZ může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto Stránek.

Pixelový tag

Internetové stránky obsahují technologii pixelový tag („web beacon“). Tato technologie je transparentní grafický obraz, většinou o velikosti 1 pixel x 1 pixel, který je umístěn na Internetových stránkách nebo v emailu. Používá se ke sledování chování na internetu u uživatelů navštěvujících dané stránky, případně když odesílají email.

Technologie pixelového tagu se používá s pomocí technologií třetích stran, konkrétně na těchto Stránkách s pomocí Google Analytics a umožňuje monitorování aktivit uživatele na Internetových stránkách. Dále umožňuje sledovat, ze kterého počítače se uživatel k určité internetové stránce připojil, kdy a odkud (na úrovní stát/město).

Sledování a analýza

Pro optimalizaci marketingové komunikace využívá HMCZ nástroje Google Analytics. Tyto nástroje umožňují monitorovat chování na internetu z hlediska času, polohy a používání těchto Stránek. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou vždy anonymní a nejsou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro toto monitorování a analýzy potřeba, jsou ukládány na serverech společnosti Google. O tyto informace se nedělíme s žádnou třetí stranou, která by je využila ke svým účelům.

Bližší informace o cookies zpracovávaných společností Google jsou dostupné na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale HMCZ nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

Propojení na sociální sítě

Tlačítka sociálních sítí jsou na našich Internetových stránkách umístěna zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom naše Internetové stránky uničili zajímavější pro Vás jako uživatele. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě Váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás HMCZ zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás HMCZ zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. HMCZ opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, HMCZ vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to HMCZ ukládá zákonná povinnost. Jak je uvedeno v úvodu těchto Zásad zpracování osobních údajů, v určitých případech je HMCZ společným správcem Vašich osobních údajů s jednotlivými autorizovanými prodejci a opravci vozů Hyundai. Máte tedy také právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů pouze z databáze konkrétního prodejce nebo opravce vozů Hyundai. V takovém případě budou Vaše osobní údaje, při naplnění alespoň jedné z podmínek uvedených v předchozím odstavci v bodech (i) – (iv), vymazány z databáze konkrétního prodejce nebo opravce, v centrální databázi HMCZ zůstanou Vaše osobní údaje zachovány.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po HMCZ požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby HMCZ Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, HMCZ Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů HMCZ. V případě, že HMCZ neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla HMCZ nebo emailem na info@hyundai.cz. HMCZ si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Zákazník má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.